Kang Gary

Kang Gary標籤文章,共有1則Kang Gary相關的文章

《Running Man》粉絲圓夢! 姜Gary 闊別 3 年後攜子出演《超人回來了》
Hot Topics
4 years ago

《Running Man》粉絲圓夢! 姜Gary 闊別 3 年後攜子出演《超人回來了》

幾年前姜Gary因要專注音樂事業發展而退出韓國綜藝節目Running Man ,3年來大家很少看到...